หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน

พัฒนาองค์ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการออกแบบภายใน ในเชิงทฤษฎีและทักษะอย่างบูรณาการ

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
Field of study Interior design
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายในมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ การออกแบบภายในและมัณฑนศิลป์ เพื่อผลิตกําลังคนที่มีขีดความรู้ความสามารถในเชิงทฤษฎีและทักษะอย่างบูรณาการตลอดจนยกระดับการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้น
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ชื่อปริญญา
: ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปบัณฑิต (ออกแบบภายใน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศล.บ. (ออกแบบภายใน)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างศิลปะทุกสาขา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักออกแบบภายใน ที่มีใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพควบคุม
- นักออกแบบภายใน ในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
- นักวิชาการและนักพัฒนาวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายในและมัณฑนศิลป์
- ผู้ประกอบการอาชีพอิสระในด้านการออกแบบภายในและมัณฑนศิลป์
ค่าเทอม 28,000 บาท (เหมาจ่าย)
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-786-0987 ต่อ 02
ID Line. int_kmutnb
โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่อยกิต
1. วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
2. วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 107 หน่อยกิต
ก. กลุ่มพื้นฐาน 21 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ 79 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาหลัก 45 หน่วยกิจ
2. หมวดวิชาเทคโนโลยี 25 หน่วยกิจ
3. หมวดวิชาสนับสนุน 9 หน่วยกิจ
ค. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน 6 หน่วยกิจ
ง. กลุ่มวิชาฝึกงาน 1 หน่วยกิจ
หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่อยกิต

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา