หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน

ผลิตบัณฑิต นักวิจัย นวัตกรและนักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความ
ยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความสามารถด้านการท าวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
สร้างแนวคิดใหม่เพื่อน าไปสู่การออกแบบที่แก้ปัญหาและเกิดความยั่งยืน
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ชื่อปริญญา
: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน)
สถ.ม. (นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรองด้านคุณวุฒิ
ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. สําหรับผู้ที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์จะต้องเรียน
วิชาเลือกทั่วไป จํานวน 2 วิชา ได้แก่ วิชา 110225122 โครงสร้าง งานระบบ และอุปกรณ์ทางสถาปัตยกรรม และวิชา
110225134 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและอาคาร โดยไม่นับรวมหน่วยกิตในหลักสูตร โดยอยู่ในดุลพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินจของอาจารย ิ ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
- ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
- ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
- เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
- การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบุ) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว จํานวน 1 เรื่อง
- เกณฑ์อื่น ๆ
-กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
- สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
แผน ข
- ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
- ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
- สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า
- เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
- รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบค้นได้จํานวน 1 เรื่อง
- เกณฑ์อื่น ๆ
- กรณีที่เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด
- สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ค่าเทอม ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการผลิตมหาบัณฑิต 240,000 บาท
ติดต่อสอบถาม
โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่อยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ หน่อยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี หน่อยกิต

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา