โครงสร้างองค์กร

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
คณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

สำนักงานคณบดี
สำนักงานคณบดี

ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
E-mail: thana.a@archd.kmutnb.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยกร ไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
kunyakorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
thapanapong.n@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และประกันคุณภาพการศึกษา
onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและกิจการพิเศษ
prapatsorn.p@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุวภา ขจรฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและอาคารสถานที่
Suwapa.k@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวทิพยวัลย์ ศรีพนม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
tippayawan.s@archd.kmutnb.ac.th
คณะกรรมการประจำส่วนงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
thana.a@archd.kmutnb.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยกร ไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
kunyakorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และประกันคุณภาพการศึกษา
onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
thapanapong.n@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุวภา ขจรฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและอาคารสถานที่
Suwapa.k@archd.kmutnb.ac.th
ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและกิจการพิเศษ
prapatsorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.เอกกมล โรจน์จิรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
akamol.r@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร. ภาวิณี บุณยโสภณ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pawinee.b@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.วทัญญ์ บุญสอน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
wathun.b@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.จิรดา แพรใบศรี
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
jirada.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวทิพยวัลย์ ศรีพนม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี(เลขานุการ)
tippayawan.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสายฝน เสมมีสุข
นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ)
saifon.s@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์สุวภา ขจรฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและอาคารสาถานที่ , หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Suwapa.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ปัทม์วรรณ จำปาเทศ
รองหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Pattawan.c@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.สุพัตรา ซ้วนลิ่ม
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน , หน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน
supattra.s@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.ฌานกล้า ลีระกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Charnkla.l@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
surasit.s@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.วีรยา เอี่ยมฉ่ำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
veeraya.i@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์มนินทรา ทุมโฆสิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Manintra.t@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐิฏิมา อัมพวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
thidima.u@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อรุณ พุฒยางกูร
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
arun.p@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.ธนา อนันต์อาชา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ,อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
thana.a@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ภูริน หล้าเตจา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
purin.l@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ปิยะ ดโนทัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
piya.d@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ อมรรัตน์ ชินธนวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
amornrat.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.อานนท์ อนันต์อาชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
anon.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ปณิดา คุณาวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
panida.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุปรียา ผ่องใส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
supreeya.p@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์จอร์จ เคดารี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
georges.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สิปปวิชญ์ กำบัง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
sipawich.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.วทัญญ์ บุญสอน
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
wathun.b@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุเทพ จันทน
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
suthep.c@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.เอกกมล โรจน์จิรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
akamol.r@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
saowanit.k@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.จิรดา แพรใบศรี
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
jirada.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ณิจิณ อิทธิประทีป
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
thipsukont.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อัฉราภรณ์ ยอดคีรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
atcharaporn.y@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.สมใจ มะหมีน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
somjai.m@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและกิจการพิเศษ , อาจารย์ปรัจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
prapatsorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
phiphat.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อริสรา ทิพย์รัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
arissara.t@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ศิรินทรา อาจเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
sirintra.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ศุภกร กันตาโพธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
supakorn.k@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ว่าที่รอยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
sarath.s@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
รศ.ดร. ภาวิณี บุณยโสภณ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pawinee.b@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.นิตยา อุตกฤษฏ์
รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
nittaya.u@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
thapanapong.n@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.กัลยกร ไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
kunyakorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.ศวิษฐฺ์ พิริยะสุรวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
svit.p@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ปิติสัณห์ อินทพิชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pitisan.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ สุภาวดี จริงจิตร
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
Supavadee.j@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์นิอาซีร่า นิสาเฮาะ
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
niasera.n@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์พิเศษ
สำนักงานคณบดี
นางสาวทิพยวัลย์ ศรีพนม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
tippayawan.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจิตลดา บำรุงพงษ์
นักวิชาการพัสดุ
jitlada.b@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุภาสินี ศรีจามร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
supasinee.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวพัชรีย์ จันทน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
patcharee.j@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสายฝน เสมมีสุข
นักวิชาการศึกษา
saifon.s@archd.kmutnb.ac.th
นายสุชาติ รอดหิรัญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
suchat.r@archd.kmutnb.ac.th
นางธมลวรรณ ไพศาลศรีสมสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thamonwon.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวนภัสสร เรืองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
napatsorn.r@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวเยาวลักษณ์ กังก๋ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
yaowaluk.k@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวตวงรักษ์ อมรจรรยารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
tuangrak.a@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจรัญยา มีหว่าง
นักวิชาการศึกษา
charanya.m@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์คง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jutharat.j@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุวรรณี ลางคุณเสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
suwannee.l@archd.kmutnb.ac.th
นางสาววีระยา เหมนะ
เจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป
veeraya.h@archd.kmutnb.ac.th
นายวรากร กาบวงค์แก้ว
วิศวกร
warakorn.k@archd.kmutnb.ac.th
นายประเสริฐศักดิ์ อินทชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
prasertsak.i@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวบุญมา พงษ์บัว
นักวิชาการเงินและบัญชี
boonma.p@archd.kmutnb.ac.th
นายภานุวัฒน์ แก้วใส่หุ่น
นักวิชาการพัสดุ
panuwat.k@archd.kmutnb.ac.th
นายเนติพงษ์ โพธิ์ตะนัง
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด
netipong.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวพิชญ์สินียกร นวลจันทร์
นักวิชาการศึกษา
phitsiniyakorn.n@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
นายจุมพล บุญเกิด
นักวิชาการศึกษา
jumpol.b@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวดวงจิต มาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
doungjit.m@archd.kmutnb.ac.th
นายอธิชาติ บุญสนอง
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
atichart.b@archd.kmutnb.ac.th
นายปุรเชษฐ์ เขมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
purachet.k@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
นางสาวจริยา บูรณะกุล
นักวิชาการศึกษา
chariya.b@archd.kmutnb.ac.th
นางรัตดา พรมจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ratda.p@archd.kmutnb.ac.th
นายธนวัฒน์ เรืองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
tanawat.r@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวรัตนันสิริอร อยู่ทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
rattanansiriorn.y@archd.kmutnb.ac.th
นายดิศพงษ์ อิ่มในธรรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
dissapong.i@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
นางสาวอรวลัญช์ แซ่ก๊ก
นักวิชาการศึกษา
onvalunch.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวลักขณา ฮั้นประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
lukkhana.h@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุพิน โคกอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
supin.k@archd.kmutnb.ac.th
ส่วนงานบริการ
นางขวัญยืน ศรีทอง
พนักงานบริการ
นางจิ๋ม โพธิ์ชื่น
พนักงานบริการ
นางวาสนา ถาวรพจน์
พนักงานบริการ
นางสาวจันทิมา ศรีพรม
พนักงานบริการ
นางสาวติ๋ง อำเพ็ชร
พนักงานบริการ
นางอำไพ อยู่เปรม
พนักงานบริการ
นางบังอร วงษ์ทองดี
พนักงานบริการ
นายยิ่งศักดิ์ ทองอุ่น
พนักงานบริการ
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์สุวภา ขจรฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและอาคารสาถานที่ , หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Suwapa.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ปัทม์วรรณ จำปาเทศ
รองหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Pattawan.c@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.สุพัตรา ซ้วนลิ่ม
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน , หน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน
supattra.s@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.ฌานกล้า ลีระกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Charnkla.l@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
surasit.s@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.วีรยา เอี่ยมฉ่ำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
veeraya.i@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์มนินทรา ทุมโฆสิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Manintra.t@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐิฏิมา อัมพวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
thidima.u@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อรุณ พุฒยางกูร
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
arun.p@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.ธนา อนันต์อาชา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ,อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
thana.a@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ภูริน หล้าเตจา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
purin.l@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ปิยะ ดโนทัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
piya.d@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ อมรรัตน์ ชินธนวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
amornrat.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.อานนท์ อนันต์อาชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
anon.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ปณิดา คุณาวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
panida.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุปรียา ผ่องใส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
supreeya.p@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์จอร์จ เคดารี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
georges.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สิปปวิชญ์ กำบัง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
sipawich.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.วทัญญ์ บุญสอน
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
wathun.b@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุเทพ จันทน
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
suthep.c@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.เอกกมล โรจน์จิรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
akamol.r@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
saowanit.k@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.จิรดา แพรใบศรี
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
jirada.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ณิจิณ อิทธิประทีป
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
thipsukont.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อัฉราภรณ์ ยอดคีรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
atcharaporn.y@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.สมใจ มะหมีน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
somjai.m@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและกิจการพิเศษ , อาจารย์ปรัจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
prapatsorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
phiphat.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อริสรา ทิพย์รัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
arissara.t@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ศิรินทรา อาจเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
sirintra.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ศุภกร กันตาโพธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
supakorn.k@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ว่าที่รอยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
sarath.s@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
รศ.ดร. ภาวิณี บุณยโสภณ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pawinee.b@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.นิตยา อุตกฤษฏ์
รองหัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
nittaya.u@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
thapanapong.n@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.กัลยกร ไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
kunyakorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.ศวิษฐฺ์ พิริยะสุรวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
svit.p@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ปิติสัณห์ อินทพิชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pitisan.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ สุภาวดี จริงจิตร
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
Supavadee.j@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์นิอาซีร่า นิสาเฮาะ
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
niasera.n@archd.kmutnb.ac.th
สำนักงานคณบดี
นางสาวทิพยวัลย์ ศรีพนม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
tippayawan.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจิตลดา บำรุงพงษ์
นักวิชาการพัสดุ
jitlada.b@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุภาสินี ศรีจามร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
supasinee.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวพัชรีย์ จันทน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
patcharee.j@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสายฝน เสมมีสุข
นักวิชาการศึกษา
saifon.s@archd.kmutnb.ac.th
นายสุชาติ รอดหิรัญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
suchat.r@archd.kmutnb.ac.th
นางธมลวรรณ ไพศาลศรีสมสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thamonwon.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวนภัสสร เรืองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
napatsorn.r@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวเยาวลักษณ์ กังก๋ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
yaowaluk.k@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวตวงรักษ์ อมรจรรยารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
tuangrak.a@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจรัญยา มีหว่าง
นักวิชาการศึกษา
charanya.m@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์คง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jutharat.j@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุวรรณี ลางคุณเสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
suwannee.l@archd.kmutnb.ac.th
นางสาววีระยา เหมนะ
เจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป
veeraya.h@archd.kmutnb.ac.th
นายวรากร กาบวงค์แก้ว
วิศวกร
warakorn.k@archd.kmutnb.ac.th
นายประเสริฐศักดิ์ อินทชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
prasertsak.i@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวบุญมา พงษ์บัว
นักวิชาการเงินและบัญชี
boonma.p@archd.kmutnb.ac.th
นายภานุวัฒน์ แก้วใส่หุ่น
นักวิชาการพัสดุ
panuwat.k@archd.kmutnb.ac.th
นายเนติพงษ์ โพธิ์ตะนัง
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด
netipong.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวพิชญ์สินียกร นวลจันทร์
นักวิชาการศึกษา
phitsiniyakorn.n@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
นายจุมพล บุญเกิด
นักวิชาการศึกษา
jumpol.b@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวดวงจิต มาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
doungjit.m@archd.kmutnb.ac.th
นายอธิชาติ บุญสนอง
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
atichart.b@archd.kmutnb.ac.th
นายปุรเชษฐ์ เขมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
purachet.k@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
นางสาวจริยา บูรณะกุล
นักวิชาการศึกษา
chariya.b@archd.kmutnb.ac.th
นางรัตดา พรมจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ratda.p@archd.kmutnb.ac.th
นายธนวัฒน์ เรืองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
tanawat.r@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวรัตนันสิริอร อยู่ทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
rattanansiriorn.y@archd.kmutnb.ac.th
นายดิศพงษ์ อิ่มในธรรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
dissapong.i@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
นางสาวอรวลัญช์ แซ่ก๊ก
นักวิชาการศึกษา
onvalunch.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวลักขณา ฮั้นประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
lukkhana.h@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุพิน โคกอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
supin.k@archd.kmutnb.ac.th
ส่วนงานบริการ
นางขวัญยืน ศรีทอง
พนักงานบริการ
นางจิ๋ม โพธิ์ชื่น
พนักงานบริการ
นางวาสนา ถาวรพจน์
พนักงานบริการ
นางสาวจันทิมา ศรีพรม
พนักงานบริการ
นางสาวติ๋ง อำเพ็ชร
พนักงานบริการ
นางอำไพ อยู่เปรม
พนักงานบริการ
นางบังอร วงษ์ทองดี
พนักงานบริการ
นายยิ่งศักดิ์ ทองอุ่น
พนักงานบริการ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา