โครงสร้างองค์กร

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
คณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

สำนักงานคณบดี
สำนักงานคณบดี

ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธ์ แสงสุริยะ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
E-mail: surasit.s@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.สุพัตรา ซ้วนลิ่ม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการเงิน
supattra.s@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.ธนา ธนา อนันต์อาชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์
thana.a@archd.kmutnb.ac.th
ดร.สมใจ มะหมีน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
somjai.m@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์
รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่
thapanapong.n@archd.kmutnb.ac.th
ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
คณะกรรมการประจำส่วนงาน
นางสาวสายฝน เสมมีสุข
นักวิชาการศึกษา
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์ ดร.วีรยา เอี่ยมฉ่ำ
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม ,อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
veeraya.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ภูริน หล้าเตจา
รองหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
purin.l@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
surasit.s@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.สุพัตรา ซ้วนลิ่ม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการเงิน , ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
supattra.s@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.ฌานกล้า ลีระกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Charnkla.l@archd.kmutnb.ac.th
ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์, หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน
Wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์มนินทรา ทุมโฆสิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Manintra.t@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐิฏิมา อัมพวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
thidima.u@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ปัทม์วรรณ จำปาเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Pattawan.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ อมรรัตน์ ชินธนวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
amornrat.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ พัชราภา แก่นหอม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
patcharapa.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อรุณ พุฒยางกูร
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
arun.p@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.ธนา อนันต์อาชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สร้างสรรค์ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
thana.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ปิยะ ดโนทัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
piya.d@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ออมศิลป์ เอกธนิตวณิชย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
oimsin.a@archd.kmutnb.ac.th
นาย อานนท์ อนันต์อาชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
anon.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ปณิดา คุณาวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
panida.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ วิษุวัต มาลัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
visuwat.m@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุวภา ขจรฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Suwapa.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
prapatsorn.p@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุเทพ จันทน
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
suthep.c@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.เอกกมล โรจน์จิรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
akamol.r@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
saowanit.k@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.จิรดา แพรใบศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
jirada.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
thipsukont.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อัฉราภรณ์ ยอดคีรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
atcharaporn.y@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.วทัญญ์ บุญสอน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
wathun.b@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
phiphat.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.สมใจ มะหมีน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
somjai.m@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อริสรา ทิพย์รัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
arissara.t@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ศิรินทรา อาจเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
sirintra.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ศุภกร กันตาโพธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
supakorn.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
รศ.ดร. ภาวิณี บุณยโสภณ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pawinee.b@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
thapanapong.n@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.กัลยกร ไพบูลย์
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
kunyakorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.นิตยา อุตกฤษฏ์
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
nittaya.u@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ศวิษฐฺ์ พิริยะสุรวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
svit.p@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ปิติสัณห์ อินทพิชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pitisan.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ สุภาวดี จริงจิตร
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
Supavadee.j@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์พิเศษ
สำนักงานคณบดี
นางสาวทิพยวัลย์ ศรีพนม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
tippayawan.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจิตลดา บำรุงพงษ์
นักวิชาการพัสดุ
jitlada.b@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุภาสินี ศรีจามร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
supasinee.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวพัชรีย์ จันทน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
patcharee.j@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสายฝน เสมมีสุข
นักวิชาการศึกษา
saifon.s@archd.kmutnb.ac.th
นายสุชาติ รอดหิรัญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
suchat.r@archd.kmutnb.ac.th
นางธมลวรรณ ไพศาลศรีสมสุข
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
thamonwon.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวนภัสสร เรืองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
napatsorn.r@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวเยาวลักษณ์ กังก๋ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
yaowaluk.k@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวตวงรักษ์ อมรจรรยารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
tuangrak.a@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจรัญยา มีหว่าง
นักวิชาการศึกษา
charanya.m@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์คง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jutharat.j@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุวรรณี ลางคุณเสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
suwannee.l@archd.kmutnb.ac.th
นางสาววีระยา เหมนะ
เจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป
veeraya.h@archd.kmutnb.ac.th
นายวรากร กาบวงค์แก้ว
วิศวกร
warakorn.k@archd.kmutnb.ac.th
นายประเสริฐศักดิ์ อินทชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
prasertsak.i@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวบุญมา พงษ์บัว
นักวิชาการเงินและบัญชี
boonma.p@archd.kmutnb.ac.th
นายภานุวัฒน์ แก้วใส่หุ่น
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
panuwat.k@archd.kmutnb.ac.th
นายเนติพงษ์ โพธิ์ตะนัง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
netipong.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวพิชญ์สินียกร นวลจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป
phitsiniyakorn.n@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
นายจุมพล บุญเกิด
นักวิชาการศึกษา
jumpol.b@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวดวงจิต มาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
doungjit.m@archd.kmutnb.ac.th
นายสุขสันต์ กัลยาวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
suksan.k@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
นางสาวจริยา บูรณะกุล
นักวิชาการศึกษา
chariya.b@archd.kmutnb.ac.th
นางรัตดา พรมจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ratda.p@archd.kmutnb.ac.th
นายธนวัฒน์ เรืองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
tanawat.r@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวธัญจิรา ขุนเณร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
tunjira.k@archd.kmutnb.ac.th
นายดิศพงษ์ อิ่มในธรรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
dissapong.i@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
นางสาวอรวลัญช์ แซ่ก๊ก
นักวิชาการศึกษา
onvalunch.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวลักขณา ฮั้นประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
lukkhana.h@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุพิน โคกอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
supin.k@archd.kmutnb.ac.th
ส่วนงานบริการ
นางขวัญยืน ศรีทอง
พนักงานบริการ
นางจิ๋ม โพธิ์ชื่น
พนักงานบริการ
นางเพ็ญศรี เทพารักษ์
พนักงานบริการ
นางวาสนา ถาวรพจน์
พนักงานบริการ
นางสาวจันทิมา ศรีพรม
พนักงานบริการ
นางสาวติ๋ง อำเพ็ชร
พนักงานบริการ
นางอำไพ อยู่เปรม
พนักงานบริการ
นางบังอร วงษ์ทองดี
พนักงานบริการ
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์ ดร.วีรยา เอี่ยมฉ่ำ
หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม ,อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
veeraya.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ภูริน หล้าเตจา
รองหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
purin.l@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
surasit.s@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.สุพัตรา ซ้วนลิ่ม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการเงิน , ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
supattra.s@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.ฌานกล้า ลีระกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Charnkla.l@archd.kmutnb.ac.th
ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์, หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน
Wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์มนินทรา ทุมโฆสิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Manintra.t@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐิฏิมา อัมพวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
thidima.u@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ปัทม์วรรณ จำปาเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Pattawan.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ อมรรัตน์ ชินธนวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
amornrat.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ พัชราภา แก่นหอม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
patcharapa.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อรุณ พุฒยางกูร
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
arun.p@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.ธนา อนันต์อาชา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สร้างสรรค์ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
thana.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ปิยะ ดโนทัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
piya.d@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ออมศิลป์ เอกธนิตวณิชย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
oimsin.a@archd.kmutnb.ac.th
นาย อานนท์ อนันต์อาชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
anon.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ปณิดา คุณาวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
panida.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ วิษุวัต มาลัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
visuwat.m@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุวภา ขจรฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Suwapa.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
prapatsorn.p@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุเทพ จันทน
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
suthep.c@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.เอกกมล โรจน์จิรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
akamol.r@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
saowanit.k@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.จิรดา แพรใบศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
jirada.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ทิพย์สุคนธ์ อิทธิประทีป
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
thipsukont.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อัฉราภรณ์ ยอดคีรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
atcharaporn.y@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.วทัญญ์ บุญสอน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
wathun.b@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
phiphat.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.สมใจ มะหมีน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
somjai.m@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อริสรา ทิพย์รัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
arissara.t@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ศิรินทรา อาจเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
sirintra.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ศุภกร กันตาโพธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
supakorn.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
รศ.ดร. ภาวิณี บุณยโสภณ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pawinee.b@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
thapanapong.n@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.กัลยกร ไพบูลย์
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
kunyakorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.นิตยา อุตกฤษฏ์
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
nittaya.u@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ศวิษฐฺ์ พิริยะสุรวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
svit.p@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ปิติสัณห์ อินทพิชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pitisan.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ สุภาวดี จริงจิตร
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
Supavadee.j@archd.kmutnb.ac.th
สำนักงานคณบดี
นางสาวทิพยวัลย์ ศรีพนม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
tippayawan.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจิตลดา บำรุงพงษ์
นักวิชาการพัสดุ
jitlada.b@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุภาสินี ศรีจามร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
supasinee.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวพัชรีย์ จันทน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
patcharee.j@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสายฝน เสมมีสุข
นักวิชาการศึกษา
saifon.s@archd.kmutnb.ac.th
นายสุชาติ รอดหิรัญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
suchat.r@archd.kmutnb.ac.th
นางธมลวรรณ ไพศาลศรีสมสุข
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
thamonwon.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวนภัสสร เรืองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
napatsorn.r@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวเยาวลักษณ์ กังก๋ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
yaowaluk.k@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวตวงรักษ์ อมรจรรยารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
tuangrak.a@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจรัญยา มีหว่าง
นักวิชาการศึกษา
charanya.m@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์คง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jutharat.j@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุวรรณี ลางคุณเสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
suwannee.l@archd.kmutnb.ac.th
นางสาววีระยา เหมนะ
เจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป
veeraya.h@archd.kmutnb.ac.th
นายวรากร กาบวงค์แก้ว
วิศวกร
warakorn.k@archd.kmutnb.ac.th
นายประเสริฐศักดิ์ อินทชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
prasertsak.i@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวบุญมา พงษ์บัว
นักวิชาการเงินและบัญชี
boonma.p@archd.kmutnb.ac.th
นายภานุวัฒน์ แก้วใส่หุ่น
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
panuwat.k@archd.kmutnb.ac.th
นายเนติพงษ์ โพธิ์ตะนัง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
netipong.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวพิชญ์สินียกร นวลจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป
phitsiniyakorn.n@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
นายจุมพล บุญเกิด
นักวิชาการศึกษา
jumpol.b@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวดวงจิต มาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
doungjit.m@archd.kmutnb.ac.th
นายสุขสันต์ กัลยาวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
suksan.k@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
นางสาวจริยา บูรณะกุล
นักวิชาการศึกษา
chariya.b@archd.kmutnb.ac.th
นางรัตดา พรมจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ratda.p@archd.kmutnb.ac.th
นายธนวัฒน์ เรืองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
tanawat.r@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวธัญจิรา ขุนเณร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
tunjira.k@archd.kmutnb.ac.th
นายดิศพงษ์ อิ่มในธรรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
dissapong.i@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
นางสาวอรวลัญช์ แซ่ก๊ก
นักวิชาการศึกษา
onvalunch.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวลักขณา ฮั้นประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
lukkhana.h@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุพิน โคกอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
supin.k@archd.kmutnb.ac.th
ส่วนงานบริการ
นางขวัญยืน ศรีทอง
พนักงานบริการ
นางจิ๋ม โพธิ์ชื่น
พนักงานบริการ
นางเพ็ญศรี เทพารักษ์
พนักงานบริการ
นางวาสนา ถาวรพจน์
พนักงานบริการ
นางสาวจันทิมา ศรีพรม
พนักงานบริการ
นางสาวติ๋ง อำเพ็ชร
พนักงานบริการ
นางอำไพ อยู่เปรม
พนักงานบริการ
นางบังอร วงษ์ทองดี
พนักงานบริการ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา