โครงสร้างองค์กร

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
คณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

สำนักงานคณบดี
สำนักงานคณบดี

ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
E-mail: thana.a@archd.kmutnb.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยกร ไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
kunyakorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
thapanapong.n@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และประกันคุณภาพการศึกษา
onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและกิจการพิเศษ
prapatsorn.p@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุวภา ขจรฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและอาคารสถานที่
Suwapa.k@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวทิพยวัลย์ ศรีพนม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
tippayawan.s@archd.kmutnb.ac.th
คณะกรรมการประจำส่วนงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
thana.a@archd.kmutnb.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยกร ไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
kunyakorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และประกันคุณภาพการศึกษา
onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
thapanapong.n@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุวภา ขจรฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและอาคารสถานที่
Suwapa.k@archd.kmutnb.ac.th
ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและกิจการพิเศษ
prapatsorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.เอกกมล โรจน์จิรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
akamol.r@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร. ภาวิณี บุณยโสภณ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pawinee.b@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.วทัญญ์ บุญสอน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
wathun.b@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.จิรดา แพรใบศรี
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
jirada.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวทิพยวัลย์ ศรีพนม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี(เลขานุการ)
tippayawan.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสายฝน เสมมีสุข
นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยเลขานุการ)
saifon.s@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์สุวภา ขจรฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและอาคารสาถานที่ , หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Suwapa.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ปัทม์วรรณ จำปาเทศ
รองหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Pattawan.c@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.สุพัตรา ซ้วนลิ่ม
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน , หน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน
supattra.s@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.ฌานกล้า ลีระกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Charnkla.l@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
surasit.s@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.วีรยา เอี่ยมฉ่ำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
veeraya.i@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์มนินทรา ทุมโฆสิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Manintra.t@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐิฏิมา อัมพวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
thidima.u@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อรุณ พุฒยางกูร
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
arun.p@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.ธนา อนันต์อาชา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ,อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
thana.a@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ภูริน หล้าเตจา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
purin.l@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ปิยะ ดโนทัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
piya.d@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ อมรรัตน์ ชินธนวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
amornrat.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ อานนท์ อนันต์อาชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
anon.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ปณิดา คุณาวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
panida.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุปรียา ผ่องใส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
supreeya.p@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์จอร์จ เคดารี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
georges.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สิปปวิชญ์ กำบัง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
sipawich.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.วทัญญ์ บุญสอน
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
wathun.b@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุเทพ จันทน
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
suthep.c@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.เอกกมล โรจน์จิรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
akamol.r@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
saowanit.k@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.จิรดา แพรใบศรี
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
jirada.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ณิจิณ อิทธิประทีป
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
thipsukont.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อัฉราภรณ์ ยอดคีรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
atcharaporn.y@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.สมใจ มะหมีน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
somjai.m@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและกิจการพิเศษ , อาจารย์ปรัจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
prapatsorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
phiphat.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อริสรา ทิพย์รัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
arissara.t@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ศิรินทรา อาจเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
sirintra.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ศุภกร กันตาโพธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
supakorn.k@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ว่าที่รอยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
sarath.s@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
รศ.ดร. ภาวิณี บุณยโสภณ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pawinee.b@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
thapanapong.n@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.กัลยกร ไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
kunyakorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.ศวิษฐฺ์ พิริยะสุรวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
svit.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.นิตยา อุตกฤษฏ์
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
nittaya.u@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ปิติสัณห์ อินทพิชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pitisan.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ สุภาวดี จริงจิตร
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
Supavadee.j@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์นิอาซีร่า นิสาเฮาะ
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
niasera.n@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์พิเศษ
สำนักงานคณบดี
นางสาวทิพยวัลย์ ศรีพนม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
tippayawan.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจิตลดา บำรุงพงษ์
นักวิชาการพัสดุ
jitlada.b@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุภาสินี ศรีจามร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
supasinee.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวพัชรีย์ จันทน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
patcharee.j@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสายฝน เสมมีสุข
นักวิชาการศึกษา
saifon.s@archd.kmutnb.ac.th
นายสุชาติ รอดหิรัญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
suchat.r@archd.kmutnb.ac.th
นางธมลวรรณ ไพศาลศรีสมสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thamonwon.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวนภัสสร เรืองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
napatsorn.r@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวเยาวลักษณ์ กังก๋ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
yaowaluk.k@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวตวงรักษ์ อมรจรรยารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
tuangrak.a@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจรัญยา มีหว่าง
นักวิชาการศึกษา
charanya.m@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์คง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jutharat.j@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุวรรณี ลางคุณเสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
suwannee.l@archd.kmutnb.ac.th
นางสาววีระยา เหมนะ
เจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป
veeraya.h@archd.kmutnb.ac.th
นายวรากร กาบวงค์แก้ว
วิศวกร
warakorn.k@archd.kmutnb.ac.th
นายประเสริฐศักดิ์ อินทชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
prasertsak.i@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวบุญมา พงษ์บัว
นักวิชาการเงินและบัญชี
boonma.p@archd.kmutnb.ac.th
นายภานุวัฒน์ แก้วใส่หุ่น
นักวิชาการพัสดุ
panuwat.k@archd.kmutnb.ac.th
นายเนติพงษ์ โพธิ์ตะนัง
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด
netipong.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวพิชญ์สินียกร นวลจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป
phitsiniyakorn.n@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
นายจุมพล บุญเกิด
นักวิชาการศึกษา
jumpol.b@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวดวงจิต มาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
doungjit.m@archd.kmutnb.ac.th
นายอธิชาติ บุญสนอง
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
atichart.b@archd.kmutnb.ac.th
นายปุรเชษฐ์ เขมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
purachet.k@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
นางสาวจริยา บูรณะกุล
นักวิชาการศึกษา
chariya.b@archd.kmutnb.ac.th
นางรัตดา พรมจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ratda.p@archd.kmutnb.ac.th
นายธนวัฒน์ เรืองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
tanawat.r@archd.kmutnb.ac.th
นายดิศพงษ์ อิ่มในธรรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
dissapong.i@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
นางสาวอรวลัญช์ แซ่ก๊ก
นักวิชาการศึกษา
onvalunch.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวลักขณา ฮั้นประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
lukkhana.h@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุพิน โคกอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
supin.k@archd.kmutnb.ac.th
ส่วนงานบริการ
นางขวัญยืน ศรีทอง
พนักงานบริการ
นางจิ๋ม โพธิ์ชื่น
พนักงานบริการ
นางเพ็ญศรี เทพารักษ์
พนักงานบริการ
นางวาสนา ถาวรพจน์
พนักงานบริการ
นางสาวจันทิมา ศรีพรม
พนักงานบริการ
นางสาวติ๋ง อำเพ็ชร
พนักงานบริการ
นางอำไพ อยู่เปรม
พนักงานบริการ
นางบังอร วงษ์ทองดี
พนักงานบริการ
นายยิ่งศักดิ์ ทองอุ่น
พนักงานบริการ
อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม
อาจารย์สุวภา ขจรฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและอาคารสาถานที่ , หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Suwapa.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ปัทม์วรรณ จำปาเทศ
รองหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Pattawan.c@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.สุพัตรา ซ้วนลิ่ม
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน , หน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน
supattra.s@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.ฌานกล้า ลีระกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Charnkla.l@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
surasit.s@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.วีรยา เอี่ยมฉ่ำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
veeraya.i@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์มนินทรา ทุมโฆสิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
Manintra.t@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐิฏิมา อัมพวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
thidima.u@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อรุณ พุฒยางกูร
หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
arun.p@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.ธนา อนันต์อาชา
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ,อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
thana.a@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ภูริน หล้าเตจา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
purin.l@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และประกันคุณภาพการศึกษา, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ปิยะ ดโนทัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
piya.d@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ อมรรัตน์ ชินธนวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
amornrat.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ อานนท์ อนันต์อาชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
anon.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ปณิดา คุณาวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
panida.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุปรียา ผ่องใส
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
supreeya.p@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์จอร์จ เคดารี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
georges.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สิปปวิชญ์ กำบัง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
sipawich.k@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.วทัญญ์ บุญสอน
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
wathun.b@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์สุเทพ จันทน
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
suthep.c@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.เอกกมล โรจน์จิรนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
akamol.r@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
saowanit.k@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.จิรดา แพรใบศรี
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
jirada.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ณิจิณ อิทธิประทีป
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
thipsukont.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อัฉราภรณ์ ยอดคีรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
atcharaporn.y@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.สมใจ มะหมีน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
somjai.m@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการอุตสาหกรรมและกิจการพิเศษ , อาจารย์ปรัจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
prapatsorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.พิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
phiphat.c@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์อริสรา ทิพย์รัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
arissara.t@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ศิรินทรา อาจเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
sirintra.a@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ศุภกร กันตาโพธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
supakorn.k@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ว่าที่รอยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
sarath.s@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
รศ.ดร. ภาวิณี บุณยโสภณ
หัวหน้าภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pawinee.b@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา,ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
thapanapong.n@archd.kmutnb.ac.th
รศ.ดร.กัลยกร ไพบูลย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร,อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
kunyakorn.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.ศวิษฐฺ์ พิริยะสุรวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
svit.p@archd.kmutnb.ac.th
ผศ.ดร.นิตยา อุตกฤษฏ์
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
nittaya.u@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ ดร.ปิติสัณห์ อินทพิชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
pitisan.i@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์ สุภาวดี จริงจิตร
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
Supavadee.j@archd.kmutnb.ac.th
อาจารย์นิอาซีร่า นิสาเฮาะ
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
niasera.n@archd.kmutnb.ac.th
สำนักงานคณบดี
นางสาวทิพยวัลย์ ศรีพนม
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
tippayawan.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจิตลดา บำรุงพงษ์
นักวิชาการพัสดุ
jitlada.b@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุภาสินี ศรีจามร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
supasinee.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวพัชรีย์ จันทน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
patcharee.j@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสายฝน เสมมีสุข
นักวิชาการศึกษา
saifon.s@archd.kmutnb.ac.th
นายสุชาติ รอดหิรัญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
suchat.r@archd.kmutnb.ac.th
นางธมลวรรณ ไพศาลศรีสมสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thamonwon.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวนภัสสร เรืองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
napatsorn.r@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวเยาวลักษณ์ กังก๋ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
yaowaluk.k@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวตวงรักษ์ อมรจรรยารัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
tuangrak.a@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจรัญยา มีหว่าง
นักวิชาการศึกษา
charanya.m@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์คง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
jutharat.j@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุวรรณี ลางคุณเสน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
suwannee.l@archd.kmutnb.ac.th
นางสาววีระยา เหมนะ
เจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป
veeraya.h@archd.kmutnb.ac.th
นายวรากร กาบวงค์แก้ว
วิศวกร
warakorn.k@archd.kmutnb.ac.th
นายประเสริฐศักดิ์ อินทชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
prasertsak.i@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวบุญมา พงษ์บัว
นักวิชาการเงินและบัญชี
boonma.p@archd.kmutnb.ac.th
นายภานุวัฒน์ แก้วใส่หุ่น
นักวิชาการพัสดุ
panuwat.k@archd.kmutnb.ac.th
นายเนติพงษ์ โพธิ์ตะนัง
ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด
netipong.p@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวพิชญ์สินียกร นวลจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหาารงานทั่วไป
phitsiniyakorn.n@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
นายจุมพล บุญเกิด
นักวิชาการศึกษา
jumpol.b@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวดวงจิต มาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
doungjit.m@archd.kmutnb.ac.th
นายอธิชาติ บุญสนอง
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
atichart.b@archd.kmutnb.ac.th
นายปุรเชษฐ์ เขมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
purachet.k@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
นางสาวจริยา บูรณะกุล
นักวิชาการศึกษา
chariya.b@archd.kmutnb.ac.th
นางรัตดา พรมจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ratda.p@archd.kmutnb.ac.th
นายธนวัฒน์ เรืองสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
tanawat.r@archd.kmutnb.ac.th
นายดิศพงษ์ อิ่มในธรรม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
dissapong.i@archd.kmutnb.ac.th
ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
นางสาวอรวลัญช์ แซ่ก๊ก
นักวิชาการศึกษา
onvalunch.s@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวลักขณา ฮั้นประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
lukkhana.h@archd.kmutnb.ac.th
นางสาวสุพิน โคกอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
supin.k@archd.kmutnb.ac.th
ส่วนงานบริการ
นางขวัญยืน ศรีทอง
พนักงานบริการ
นางจิ๋ม โพธิ์ชื่น
พนักงานบริการ
นางเพ็ญศรี เทพารักษ์
พนักงานบริการ
นางวาสนา ถาวรพจน์
พนักงานบริการ
นางสาวจันทิมา ศรีพรม
พนักงานบริการ
นางสาวติ๋ง อำเพ็ชร
พนักงานบริการ
นางอำไพ อยู่เปรม
พนักงานบริการ
นางบังอร วงษ์ทองดี
พนักงานบริการ
นายยิ่งศักดิ์ ทองอุ่น
พนักงานบริการ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา