สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ

มุ่งหวังจะผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อบริหารการออกแบบภายใน

สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
Field of study Design and business development management
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมุ่งหวังจะผลิตบุคลากรที่มีความรอบรู้ สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อบริหารโครงการออกแบบต่างๆ รวมถึงบริหารจัดการพื้นที่
การออกแบบภายใน การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า ให้อยู่ในกรอบเวลา
และงบประมาณที่กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรงต่อความต้องการ
ของลูกค้าเป็นหลัก โดยเนื้อหาที่เรียนจะประกอบไปด้วย 3 แกนหลัก ได้แก่

1. ด้านการออกแบบ : เรียนรู้พื้นฐานและแนวคิดทางการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่คำนึงทั้งความสวยงาม ประโยชน์ ใช้สอย ความต้องการลูกค้า รวมทั้งงานระบบต่างๆที่จำเป็น เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบประหยัดพลังงาน

2. ด้านเทคโนโลยี : เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ช่วยในงานออกแบบ เขียนแบบ ทำงานร่วมกันระหว่างทีม บริหารจัดการโครงการ รวมถึงทำสื่อต่างๆเพื่อประกอบการนำเสนอโครงการ

3. ด้านการจัดการ : เรียนรู้พื้นฐานการบริหารจัดการที่สำคัญต่อการทำงานในองค์กร เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการนำเสนองาน การเขียนรายงาน การตลาด การเงิน การบริหารโครงการ ซึ่งไม่ว่านักศึกษาจะจบไปทำงานในสายอาชีพใดก็ตาม ความรู้ทางการบริหารเหล่านี้จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพทางการทำงานของนักศึกษาให้พร้อมก่อนออกสู่โลกแห่งการทำงานจริง
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ชื่อปริญญา
: บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ (การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Interior Design
Management and Business Development)
B.B.A. (Interior Design Management and Business
Development)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างศิลปะทุกสาขา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ผู้จัดการโครงการในภาครัฐและเอกชน
- ผู้บริหารงานออกแบบภายใน
- ผู้ประสานงานออกแบบภายใน
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกแบบภายใน
- ฝ่ายสร้างสรรค์ของหน่วยงานและเอกชน
ค่าเทอม 22,000 เหมาจ่าย
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
+66 2 555-2000 แฟกซ์ : +66 2 587-4350
contact@op.kmutnb.ac.th
โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่อยกิต
1. วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
2. วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่อยกิต
ก. วิชาการจัดการธุรกิจ 24 หน่วยกิต
ข. วิชาออกแบบ 33 หน่วยกิต
ค. วิชาเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาชีพ 9 หน่วยกิต
จ. กลุ่มวิชาสหกิจ 13 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่อยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 30 หน่วยกิจ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา