ประวัติคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 โดยในแผนฯ เป็นการยกฐานะภาควิชาเทคโนโลยีศิลป อุตสาหกรรม ซึ่งเดิมบริหารงานและจัดการเรียนการสอนภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยอุตสาหกรรม โดยเริ่มการจัดการ เรียนการสอนในภาควิชาก่อสร้างและงานไม้ สาขาวิชาชีพทางด้านศิลปะและการออกแบบ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เริ่มแรกเป็นการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างเครื่องเรือน และตกแต่ง ในปี พ.ศ.2536 ได้เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครืองเรือนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ และในช่วงปี พ.ศ.2544-2547 ได้เปิด หลักสูตรศิลปบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาออกแบบภายใน และสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ และในปี พ.ศ.2554 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปัจจุบัน ปี พ.ศ.2555 คณะได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา วิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ และสามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555

ทั้งนี้ หลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนที่ผ่านมามุ่งเน้นสาระเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่รองรับและตอบสนองความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ บูรณาการองค์ความรู้ พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาของภาควิชาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในด้านกาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม จึงได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในการประชุม ครั้งที 1/2553 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีภาระหลักด้านบริหารงานและจัดการเรียนการสอน พัฒนา ด้านการวิจัย สนับสนุน และส่ง เสริมเผยแพร่กิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีระบบการบริหารงานแบ่งตามหน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานคณบดี ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่บริเวณการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 6801 เบอร์โทรสาร 02-555-2000 ต่อ 6801

ประวัติการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

พัฒนาการการจัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้ หลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนที่ผ่านมามุ่งเน้นสาระเนื้อหาวิชาทางด้านศิลปการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่รองรับและตอบสนองความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ บูรณาการองค์ความรู้ พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาของภาควิชาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจที่มุ่งสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพทำให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถในด้านกาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม จึงได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในการประชุม ครั้งที 1/2553 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มีภาระหลักด้านบริหารงานและจัดการเรียนการสอน พัฒนา ด้านการวิจัย สนับสนุน และส่ง เสริมเผยแพร่กิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มีระบบการบริหารงานแบ่งตามหน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานคณบดี ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่บริเวณการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 6801 เบอร์โทรสาร 02-555-2000 ต่อ 6801
ปรัชญา
สร้างสรรค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
วิสัยทัศน์
สรรค์สร้างบัณฑิต เชี่ยวชาญออกแบบ มุ่งสู่สากล
ปณิธาน
สร้างสรรค์พัฒนางานวิชาการและวิจัยวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์
ความคิดสร้างสรรค์สู่การออกแบบนวัตกรรม
เอกลักษณ์
มจพ. คือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรมสู่นวัตกรรม
พันธกิจ
ความคิดสร้างสรรค์สู่การออกแบบนวัตกรรม
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ในการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
2. ด้านการวิจัย
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง องค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ ต่อสังคม
3. ด้านการบริการวิชาการ
ให้บริการวิชาการเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ และการประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนกิจกรรมและบำรุงไว้ซึ่งการบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันดีงามเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีให้แก่สังคม
5. ด้านการบริหารจัดการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและจัดการให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายแนวทางของมหาวิทยาลัย ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ
6. ด้านประกันคุณภาพ
ดำเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน การจัดการศึกษา วิจัย และงานบริการวิชาการ ตลอดจน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 10 โดยในแผนฯ เป็นการยกฐานะภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม ซึ่งเดิมบริหารงานและจัดการเรียนการสอนภายใต้การกำกับดูแล ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเริ่มการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาก่อสร้างและงานไม้สาขาวิชาชีพทางด้านศิลปะและการออกแบบ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ ปีพ.ศ.2522 เริ่มแรกเป็นการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง ในปีพ.ศ.2536 ได้เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ และในช่วงปีพ.ศ.2544-2547 ได้เปิดหลักสูตรศิลปบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาออกแบบภายใน และสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์และในปีพ.ศ.2554 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปัจจุบัน ปีพ.ศ.2555 คณะได้ดำเนินการเปิด หลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ และสามารถเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555
#B3B4B4
#E61E25

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา