หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตและนักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาชีพ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
Field of study Design innovative ceramic products
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ผลิตบัณฑิตและนักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ รับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาชีพ ตระหนักถึงสภาพแวดล้อม คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุ ความรู้และวิธีการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง สภาพเศรษฐกิจสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพสนองความต้องการต่อสถานประกอบการ ตลอดจนมีความพร้อมทางด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมต่อไป
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ชื่อปริญญา
: ชื่อเต็ม(ไทย) : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
ชื่อย่อ(ไทย) : สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- สถาปนิก* ในหน่วยงานราชการและเอกชน
- นักวิชาการและนักพัฒนาวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม
- ผู้ทำแบบก่อสร้างและราคางานก่อสร้าง
- ผู้บริหารงานก่อสร้างหรือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางสถาปัตยกรรม
- อาชีพอิสระในด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องทางสถาปัตยกรรม
* ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ ตามข้อกำหนดของสภาสถาปนิก
ค่าเทอม 28,000 บาท (เหมาจ่าย)
ติดต่อสอบถาม
โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 174 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่อยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 136 หน่อยกิต
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐาน 21 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ 114 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 105 หน่วยกิต
- วิชาเลือกเฉพาะด้าน 9 หน่วยกิต
ค. กลุ่มวิชาฝึกงาน 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่อยกิต

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา