ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
7 พ.ย.65 09.00-12.00 110133310 ART AND DESIGN EXHIBITION 1 Aap.D-R41 606 1-21
7 พ.ย.65 09.00-12.00 110133310 ART AND DESIGN EXHIBITION 2 Aap.D-R42 207 1-18
7 พ.ย.65 13.00-16.00 110133217 PREPARATION FOR ART THESIS 1 Aap.D-R41 306 1-18
7 พ.ย.65 13.00-16.00 110133217 PREPARATION FOR ART THESIS 2 Aap.D-R42 206 1-20
8 พ.ย.65 09.00-12.00 110133308 DECORATIVE ART AND DESIGN 1 Aap.D-R41 306 1-20
8 พ.ย.65 09.00-12.00 110133308 DECORATIVE ART AND DESIGN 2 Aap.D-R42 206 1-15
8 พ.ย.65 13.00-16.00 110133313 SILK SCREEN 3 Aap.D-R41,42 206 1-16
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา ออกแบบภายใน ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
7 พ.ย.65 10.00-12.00 020003105 BASIC PHOTOGRAPHY 5 Int.D-DE-R13 702 1-40
7 พ.ย.65 10.00-12.00 020003105 BASIC PHOTOGRAPHY 6 Int.D-DE-R12 802 1-40
7 พ.ย.65 10.00-12.00 020003105 BASIC PHOTOGRAPHY 7 Int.D-DE-R11 803 1-40
8 พ.ย.65 09.00-12.00 110213111 HISTORY OF ARTS 1 Int.D-DE-R11 702 1-40
8 พ.ย.65 09.00-12.00 110213111 HISTORY OF ARTS 2 Int.D-DE-R12 802 1-40
8 พ.ย.65 09.00-12.00 110213111 HISTORY OF ARTS 3 Int.D-DE-R13 803 1-40
8 พ.ย.65 13.00-16.00 110213131 HUMAN SCALE AND APPLICATION 1 Int.D-DE-R11 702 1-40
8 พ.ย.65 13.00-16.00 110213131 HUMAN SCALE AND APPLICATION 2 Int.D-DE-R12 802 1-40
8 พ.ย.65 13.00-16.00 110213131 HUMAN SCALE AND APPLICATION 3 Int.D-DE-R13 803 1-40
9 พ.ย.65 09.00-12.00 080103001 ENGLISH I 52 Int.D-DE-R11 803 1-30
9 พ.ย.65 09.00-12.00 080103001 ENGLISH I 53 Int.D-DE-R12, BT 802 1-41
9 พ.ย.65 09.00-12.00 080103001 ENGLISH I 54 Int.D-DE-R13 702 1-41
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา ออกแบบภายใน ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
7 พ.ย.65 09.00-12.00 080303701 DESIGN THINKING 1 Int.D-R21 705 1-37
7 พ.ย.65 09.00-12.00 080303701 DESIGN THINKING 2 Int.D-R22, WDT 706 1-34
Int.D-R22 306 35-51
7 พ.ย.65 09.00-12.00 080303701 DESIGN THINKING 3 Int.D-R23 804 1-39
7 พ.ย.65 13.00-16.00 080303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING 11 Int.D-R21, CS 804 1-37
7 พ.ย.65 13.00-16.00 080303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING 12 Int.D-R22 702 1-42
7 พ.ย.65 13.00-16.00 080303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING 13 Int.D-R23 803 1-41
10 พ.ย.65 09.00-12.00 110213512 ARCHITECTURE FOR INTERIOR DESIGN II 1 Int.D-R21 706 1-34
10 พ.ย.65 09.00-12.00 110213512 ARCHITECTURE FOR INTERIOR DESIGN II 2 Int.D-R22 207 1-27
10 พ.ย.65 09.00-12.00 110213512 ARCHITECTURE FOR INTERIOR DESIGN II 2 206 28-42
10 พ.ย.65 09.00-12.00 110213512 ARCHITECTURE FOR INTERIOR DESIGN II 3 Int.D-R23 704 1-37
10 พ.ย.65 13.00-16.00 110213515 INTERIOR DESIGN PROCESS 1 Int.D-R21 803 1-36
10 พ.ย.65 13.00-16.00 110213515 INTERIOR DESIGN PROCESS 2 Int.D-R22 802 1-42
10 พ.ย.65 13.00-16.00 110213515 INTERIOR DESIGN PROCESS 3 Int.D-R23 702 1-39
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา ออกแบบภายใน ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
8 พ.ย.65 09.00-12.00 110213342 PROFESSIONAL PRESENTATION FOR INTERIOR DESIGN 1 Int.D-R31 806 1-33
8 พ.ย.65 09.00-12.00 110213342 PROFESSIONAL PRESENTATION FOR INTERIOR DESIGN 2 Int.D-R32 707 1-30
8 พ.ย.65 09.00-12.00 110213342 PROFESSIONAL PRESENTATION FOR INTERIOR DESIGN 3 Int.D-R33 706 1-31
8 พ.ย.65 13.00-16.00 080303601 HUMAN RELATIONS 12 Int.D-R31, R33 706 1-36
8 พ.ย.65 13.00-16.00 080303601 HUMAN RELATIONS 12 207 37-65
8 พ.ย.65 13.00-16.00 080303601 HUMAN RELATIONS 13 Int.D-R32 606 1-29
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110213412 HISTORY-EVOLUTION OF FURNITURE AND INTERIOR DESIGN 1 Int.D-R31 804 1-33
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110213412 HISTORY-EVOLUTION OF FURNITURE AND INTERIOR DESIGN 2 Int.D-R32 805 1-29
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110213412 HISTORY-EVOLUTION OF FURNITURE AND INTERIOR DESIGN 3 Int.D-R33 606 1-31
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา ออกแบบภายใน ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110213517 PROFESSIONAL PRACTICES 1 Int.D-R41 PCE 1-44
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110213517 PROFESSIONAL PRACTICES 2 Int.D-R42 805 1-38
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110213517 PROFESSIONAL PRACTICES 3 Int.D-R43 802 1-41
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
9 พ.ย.65 09.00-12.00 080103001 ENGLISH I 59 Arch.D-R11 703 1-40
9 พ.ย.65 09.00-12.00 080103001 ENGLISH I 60 Arch.D-R12 704 1-40
9 พ.ย.65 13.00-16.00 040503001 STATISTICS IN EVERYDAY LIFE 6 Arch.D-R11 702 1-40
9 พ.ย.65 13.00-16.00 040503001 STATISTICS IN EVERYDAY LIFE 26 Arch.D-R12, BME 802 1-42
14 พ.ย.65 09.00-12.00 040203100 GENERAL MATHEMATICS 1 Arch.D-R11 702 1-40
14 พ.ย.65 09.00-12.00 040203100 GENERAL MATHEMATICS 2 Arch.D-R12 802 1-40
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
7 พ.ย.65 09.00-12.00 110223153 BUILDING STRUCTURE I 1 Arch.D-R21,R22 PCE 1-53
206 54-68
7 พ.ย.65 13.00-16.00 080303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING 10 Arch.D-R21,R22 805 1-33
7 พ.ย.65 13.00-16.00 080303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING 10 Arch.D-R21,R22 806 34-66
10 พ.ย.65 13.00-16.00 080203907 BUSINESS AND EVERYDAY LIFE 5 Arch.D-R22, AT, AS, Ch.E 707 1-27
10 พ.ย.65 13.00-16.00 080203907 BUSINESS AND EVERYDAY LIFE 5 Arch.D-R22 606 28-53
10 พ.ย.65 13.00-16.00 080203907 BUSINESS AND EVERYDAY LIFE 6 Arch.D-R21, CED,IMI,EE 805 1-35
10 พ.ย.65 13.00-16.00 080203907 BUSINESS AND EVERYDAY LIFE 6 Arch.D-R21 806 36-64
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
8 พ.ย.65 09.00-12.00 110223149 THEORY OF THAI ARCHITECTURE II 1 Arch.D-R31,R32 PCE 1-61
10 พ.ย.65 09.00-12.00 080103018 ENGLISH FOR WORK 14 Arch.D-R31,R32, IC,BME, BT 702 1-40
10 พ.ย.65 09.00-12.00 080103018 ENGLISH FOR WORK Arch.D-R31,R32 802 41-78
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 4
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
9 พ.ย.65 09.00-12.00 110223151 SITE PLANNING 1 Arch.D-R41 606 1-32
9 พ.ย.65 09.00-12.00 110223151 SITE PLANNING 2 Arch.D-R42 207 1-27
9 พ.ย.65 09.00-12.00 110223151 SITE PLANNING 2 206 28-42
9 พ.ย.65 13.00-16.00 110223132 CONSTRUCTION TECHNOLOGY II 1 Arch.D-R41 805 1-34
9 พ.ย.65 13.00-16.00 110223132 CONSTRUCTION TECHNOLOGY II 2 Arch.D-R42 704 1-38
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110223125 PROGRAMMING FOR ARCHITECTURAL DESIGN 1 Arch.D-R41 806 1-35
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110223125 PROGRAMMING FOR ARCHITECTURAL DESIGN 2 Arch.D-R42 PCE 1-41
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ปี 5
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110223240 COMPUTER GRAPHICS II 1 Arch.D-R51 706 1-27
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110223240 COMPUTER GRAPHICS II 2 Arch.D-R52 707 1-29
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110223241 SEMINAR IN ARCHITECTURE 1 Arch.D-R51 806 1-27
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110223241 SEMINAR IN ARCHITECTURE 2 Arch.D-R52 704 1-29
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
7 พ.ย.65 09.00-12.00 110133504 PAINTING 1 Aap.D-DE-R11 805 1-32
7 พ.ย.65 09.00-12.00 110133504 PAINTING 2 Aap.D-DE-R12 707 1-29
7 พ.ย.65 13.00-16.00 110133503 UNDERSTANDING IN ART AND DESIGN 1 Aap.D-DE-R11 606 1-32
7 พ.ย.65 13.00-16.00 110133503 UNDERSTANDING IN ART AND DESIGN 2 Aap.D-DE-R12 707 1-30
9 พ.ย.65 09.00-12.00 080103001 ENGLISH I 55 Aap.D-DE-R11 706 1-32
9 พ.ย.65 09.00-12.00 080103001 ENGLISH I 56 Aap.D-DE-R12 705 1-35
9 พ.ย.65 13.00-16.00 110133601 DRAFTING FOR PRODUCTION 1 Aap.D-DE-R11 706 1-31
9 พ.ย.65 13.00-16.00 110133601 DRAFTING FOR PRODUCTION 2 Aap.D-DE-R12 1001 1-30
10 พ.ย.65 09.00-12.00 110133501 DRAWING 1 Aap.D-DE-R11 606 1-31
10 พ.ย.65 09.00-12.00 110133501 DRAWING 2 Aap.D-DE-R12 307 1-29
10 พ.ย.65 13.00-16.00 110133502 COMPOSITION 1 Aap.D-DE-R11 804 1-33
10 พ.ย.65 13.00-16.00 110133502 COMPOSITION 2 Aap.D-DE-R12 307 1-29
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
7 พ.ย.65 13.00-16.00 080303606 SYSTEMATIC AND CREATIVE THINKING 7 Aap.D-R21, R22, AE PCE 1-55
8 พ.ย.65 13.00-16.00 080303603 PERSONALITY DEVELOPMENT 1 Aap.D-R21, R22 PCE 1-52
9 พ.ย.65 13.00-16.00 110133210 BASIC COMPUTER FOR DESIGN 1 Aap.D-R21, R22 707 1-28
9 พ.ย.65 13.00-16.00 110133210 BASIC COMPUTER FOR DESIGN 2 Aap.D-R21, R22 207 1-25
10 พ.ย.65 09.00-12.00 080103018 ENGLISH FOR WORK 13 Aap.D-R21, R22 PCE 1-55
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110133211 COMPUTER FOR 3 DIMENSION DRAFTING 1 Aap.D-R21 704 1-29
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110133211 COMPUTER FOR 3 DIMENSION DRAFTING 2 Aap.D-R22 705 1-25
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110133208 ART AND DESIGN OF THAI IDENTITY 1 Aap.D-R21 804 1-28
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110133208 ART AND DESIGN OF THAI IDENTITY 2 Aap.D-R22 707 1-26
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ปี 3
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
7 พ.ย.65 13.00-16.00 080203909 ASEAN ECONOMIC, POLITICAL, AND CULTURAL STUDIES 2 Aap.D-R31,R32 705 1-33
2 Aap.D-R31,R32 706 34-66
8 พ.ย.65 13.00-16.00 110133313 SILK SCREEN 1 Aap.D-R31 307 1-25
8 พ.ย.65 13.00-16.00 110133313 SILK SCREEN 1 Aap.D-R31 306 26-39
8 พ.ย.65 13.00-16.00 110133313 SILK SCREEN 2 Aap.D-R32 705 1-35
10 พ.ย.65 09.00-12.00 080103030 ACADEMIC READING 7 Aap.D-R31 703 1-36
10 พ.ย.65 09.00-12.00 080103030 ACADEMIC READING 8 Aap.D-R32 705 1-33
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110133214 PACKAGING DESIGN 1 Aap.D-R31 702 1-37
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110133214 PACKAGING DESIGN 2 Aap.D-R32 703 1-32
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110133216 RESEARCH OF APPLIED ART AND PRODUCT DESIGN 1 Aap.D-R31 705 1-36
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110133216 RESEARCH OF APPLIED ART AND PRODUCT DESIGN 2 Aap.D-R32 803 1-31
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 1
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
7 พ.ย.65 09.00-12.00 110123301 DRAWING I 1 CI.D-DE-R11 307 1-25
7 พ.ย.65 09.00-12.00 110123301 DRAWING I 2 CI.D-DE-R12 806 1-27
7 พ.ย.65 13.00-16.00 110123306 FUNDAMENTAL DRAWING TECHNIQUES 1 CI.D-DE-R11,R12 307 1-27
7 พ.ย.65 13.00-16.00 110123306 FUNDAMENTAL DRAWING TECHNIQUES 2 CI.D-DE-R11,R12 207 1-25
8 พ.ย.65 09.00-12.00 110123305 ART APPRECIATION 1 CI.D-DE-R11 307 1-25
8 พ.ย.65 09.00-12.00 110123305 ART APPRECIATION 2 CI.D-DE-R12 207 1-26
9 พ.ย.65 09.00-12.00 080103001 ENGLISH I 61 CI.D-DE-R11, R12 PCE 1-50
9 พ.ย.65 13.00-16.00 040503001 STATISTICS IN EVERYDAY LIFE 7 CI.D-DE-R11, R12 PCE 1-50
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110123303 FUNDAMENTAL ARTS 1 CI.D-DE-R11 207 1-26
11 พ.ย.65 09.00-12.00 110123303 FUNDAMENTAL ARTS 2 CI.D-DE-R12 307 1-26
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110123304 VISUAL DESIGN 1 CI.D-DE-R11 606 1-25
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110123304 VISUAL DESIGN 2 CI.D-DE-R12 706 1-25
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ปี 2
วัน เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน สาขาวิชา ห้อง ลำดับที่
7 พ.ย.65 13.00-16.00 080203901 MAN AND SOCIETY 3 CI.D-R21,R22 802 1-44
9 พ.ย.65 09.00-12.00 110123214 HISTORY OF CERAMICS 1 CI.D-R21 307 1-22
9 พ.ย.65 09.00-12.00 110123214 HISTORY OF CERAMICS 2 CI.D-R22 306 1-19
9 พ.ย.65 13.00-16.00 110123226 THREE DIMENSIONAL FOR CERAMICS PRODUCT DESIGN 1 CI.D-R21 307 1-23
9 พ.ย.65 13.00-16.00 110123226 THREE DIMENSIONAL FOR CERAMICS PRODUCT DESIGN 2 CI.D-R22 306 1-17
10 พ.ย.65 09.00-12.00 080103018 ENGLISH FOR WORK 12 CI.D-R21,R22, EE,PE 806 1-36
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110123242 CLAY AND CLAY BODY 1 CI.D-R21 307 1-23
11 พ.ย.65 13.00-16.00 110123242 CLAY AND CLAY BODY 2 CI.D-R22 207 1-18

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา