ผศ.ดร.อรวลี อมรลีตระกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย สร้างสรรค์และประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ปร.ด.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
ปริญญาโท
: สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรมเขตร้อน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
ปริญญาเอก
: ปร.ด.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
Tel: 02-555-2000-6801
Email: onvalee.a@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ Onvalee Amornleetrakul, “Small Field Test in Ventilated Terracotta Roof Tile”, The 8th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Pathways to Achieve Sustainability, May 27-28, 2019, Bangkok, Thailand (Paper No. GB-13, pp. 37).
ผลงาน 2
Onvalee Amornleetrakul*, Joseph Khedari and Thana Ananacha “Reflectance Configurations to Increase Illuminance in 3-Stories Row House”, The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Smart City and Urban Resiliency, May 21-22, 2018, Bangkok, Thailand. (Paper No. GB-10, pp. GB-55 – GB-59).
ผลงาน 3
Onvalee Amornleetrakul* and Joseph Khedari, “Heat Transmittion of Macadamia Shell Mixed with Concrete”, The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Smart City and Urban Resiliency, May 21-22, 2018, Bangkok, Thailand (Paper No. GB-08, pp. GB-45 – GB-48)
ผลงาน 4
Onvalee Amornleetrakul* and Joseph Khedari, “Design and Development of Composite Ventilated Roof Set in Small Field Test”, The 7th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Smart City and Urban Resiliency, May 21-22, 2018, Bangkok, Thailand (Paper No. GB-04, pp. GB-24 – GB-28).
ผลงาน 5
Onvalee Amornleetrakul*, Witthaya Puangsombut, Jongjit Hirunlabh, Joseph Khedari and Sopa Visitsak, “Investigation of thermal performance of ventilated roof tiles”, The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture: Eco Buildings Innovation and Indoor Air Quality, March 30-31, 2015, Bangkok, Thailand (Paper No. ST-02, pp. 45).
ผลงาน 6
Onvalee Amornleetrakul*, Witthaya Puangsombut, Jongjit Hirunlabh, “Field investigation of the small house with the Ventilated Roof Tiles”, Advanced Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp. 1233-1237. https://www.scientific.net/AMR.931-932.1233
ผลงาน 7
O. Amornleetrakul* and W. Puangsombut, “Investigation the Thermal Performance of Roof Tiles Ventilated”, The 3th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture, March 14-16, 2012, Bangkok, Thailand (Paper No. BT-22, pp. 106).
ผลงาน 8
Onvalee Amornleetrakul, “Top-lighting roof design in 3 stories townhouse”, The 7th Conference on Energy Network of Thailand, May 3-5, 2011, Phuket Orchid Resort and Spa, Phuket, Thailand (Paper No. DEN22, pp. 864 – 869).
ผลงาน 9
Onvalee Amornleetrakul, “Study of single energy saving house in term of commercial use”, 2nd International Conference on the Role of University in Hands-On Education, August 23 – 29, 2009, Holiday Inn, Chiangmai, Thailand (Paper No. EO.051, pp. 275 – 276).
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
ประสบการณ์งานวิจัย ปี 2663 ผู้ช่วยนักวิจัย “ต้นแบบหอดักจับความชื้นในอากาศเพื่อผลิตน้ำสำหรับชุมชน” ทุนวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ผลงาน 2
ปี 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย “หลังคากระเบื้องดินเผาที่มีการระบายอากาศ” ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงาน 3
ปี 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย “การออกแบบและพัฒนาชุดกระเบื้องหลังคาที่มีการระบายอากาศ” (Design and Development of Composite Ventilated Roof Set). ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
ผลงาน 4
ปี 2552 ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการจ้างที่ปรึกษา “ที่ปรึกษาเพื่อศึกษานโยบายและมาตรการด้านวางแผนยุทธศาสตร์พลังงานให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.2556-2560” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
ประวัติการทำงาน (Work History)
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (MAPIDS) ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2561-2562
อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2558-2560
อาจารย์ประจำสาขาสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
พ.ศ.2556-2558
สถาปนิกอิสระ และ อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
พ.ศ.2549-2556
อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
พ.ศ.2547-2549
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 4 สรรค์ จำกัด
พ.ศ.2546-2547
สถาปนิกอาวุโส บริษัท เอ็น.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นต์ จำกัด
พ.ศ.2545-2546
สถาปนิก บริษัท เอ็น.เค.จี. เอ็นจิเนียร์ริ่ง
พ.ศ.2535-2545
สถาปนิกอิสระ
รางวัลที่ได้รับ (Awards)
31 กรกฎาคม 2563
ประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION รุ่นที่ 23 โดยสถาบันอาคารเขียวไทย
1-4 มีนาคม 2562
Certificate of Achievement of KMUTNB 6th International Art and Design Workshop 2019

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา