อาจารย์ ดร.สมใจ มะหมีน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ , อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: - วิทยาลัยหัตถกรรมนครศรีธรรมราช, พ.ศ.2539 - 2541
- ปริญญาตรี ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท
: - ปริญญาโท ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเอก
: - ปริญญาเอก สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Tel: 02-555-2000-6814
Email: somjai.m@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
1 งานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ 1.1 เผยแพร่บทความ ในสูจิบัตร RAKU 4+1 (firing) เป็นโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องปั้นดินเผา 4 +1 สถาบัน ครั้งที่ 7
ผลงาน 2
1.2 เผยแพร่ในงานวันนิทรรศการ ณ วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ 2559 ในหัวข้อการพัฒนาวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์และวัตถุดิบในการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
ผลงาน 3
1.3 เผยแพร่ในงานวันนิทรรศการ รร. จปร. 2558 ในหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาหนีน้ำ ให้กับชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ผลงาน 4
2 งานวิจัย 2.1 การพัฒนาวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์และวัตถุดิบในการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
ผลงาน 5
2.2 การพัฒนานวัตกรรมเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาหนีน้ำ ให้กับชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ผลงาน 6
2.3 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาหนีน้ำ ให้กับชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ผลงาน 7
2.4 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานโครงการ การพัฒนานวัตกรรมเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาหนีน้ำ ให้กับชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ผลงาน 8
2.5 ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2559
ผลงาน 9
2.6 ได้รางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2559
ผลงาน 10
2.7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานองค๋ความรู้ผ่านบอร์ดนิทรรศการ ในกิจกรรม “วันแรกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2016 for Green University”
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
อาจารย์ที่ปรึกษา - อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา Cer. D 31, Cer. D 32 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ - อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษา Cer. D 41, Cer. D 42 จำนวน 10 คน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ผลงาน 2
งานบริการวิชาการ - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สถอ. ประจำปีการศึกษา 2561 - โครงการสร้างสื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกระเบียบ ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2561 - โครงการปฏิบัติการ KMUTNB 5th International Art and Design Workshop 2018 ภายใต้ชื่องาน “ศิลปะวิถีไทย” - โครงการกิจกรรมวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 2561 4.2.5 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด นนทบุรี 2561 - โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมงานหัตถกรรมในกลุ่มภาคกลาง 2562 - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในกลุ่มประเทศ AEC - โครงการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ Namseoul University - โครงการนิทรรศการผลงานภายใต้ความร่วม KMUTNB ประจำปี 2561 - โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และปฏิบัติการ ART WORKSHOP ในกลุ่มประเทศ AEC 2562 - งานทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพื่อการส่งออก ของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด นนทบุรี - โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมงานหัตถกรรมในกลุ่มภาคกลาง
ผลงาน 3
งานบริการด้านอื่นๆ - เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยราชสุดา มหวิทยาลัยมหิดล - กรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิทยาลัยราชสุดา มหวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน (Work History)
พ.ศ. 2547 – 2549
- อาจารย์พิเศษ สาขาออกแบบเซรามิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2550
- ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เป็นอาจารย์ประจำสาขาออกแบบเซรามิกส์ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลที่ได้รับ (Awards)
2548
- ทุนสนับสนุน การทำวิทยานิพนธ์ จาก กองทุนส่งเสริม การศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ประจำปีการศึกษา 2548
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
- ทุนสนับสนุน โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาโท, ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา