ผศ.ฐิฏิมา อัมพวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายใน
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2547
ปริญญาโท
: ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555
ปริญญาเอก
: ไม่ระบุ
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6818
Email: thidima.u@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
ฐิฎิมา อัมพวรรณ.(2562).การออกแบบร้านค้าชุมชน จังหวัดระนอง.การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจำปี 2562. (กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ), 34-42.
ผลงาน 2
ฐิฎิมา อัมพวรรณ.(2562).การออกแบบร้านค้าซาลาเปาทับหลี บ้านทับหลี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ รับใช้สังคม” ประจำปี 2562.(กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ), 43-55.
ผลงาน 3
ฐิฎิมา อัมพวรรณ และ ลาวัณย์ ค้าขาย.(2560) การศึกษาองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนการวิจัยของอาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรม : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์.86-97.
ผลงาน 4
ฐิฎิมา อัมพวรรณ.(2558). มาตุภูมิ.สร้างสรรค์กรุงเทพ.หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.26 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2558.
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
พ.ศ.2546-2547
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานออกแบบภายใน บริษัทSTR Furniture and Decoration
พ.ศ.2548-2550
Interior designer บริษัทAPIS Interior Architecture
พ.ศ.2550-2554
อาจารย์พิเศษสาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2556-2561
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลที่ได้รับ (Awards)
16 สิงหาคม 2558
ขวัญใจนักประดิษฐ์ ออกให้โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
17 กุมภาพันธ์ 2560
TOY arch 2017 AWARD : THE WINNER OF CREATIVITY PRIZE ออกให้โดย สภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
28 กันยายน 2560
Winner of Spatial design ออกให้โดย Thailand Interior Designers' association
8 พฤษภาคม 2562
รางวัลชนะเลิศ KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th Anniversary : Invention to Innovation” กลุ่มบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ออกให้โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะนครเหนือ
19 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี2562 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ออกให้โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะนครเหนือ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา