อาจารย์สุวภา ขจรฤทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและอาคารสาถานที่ , หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม , อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
: การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ปริญญาเอก
: ไม่ระบุ
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6817
Email: Suwapa.k@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มข้าราชการระดับ 6-8 ประจำปี 2542 ให้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2543 โดย รองศาสตราจารย์ บรรเลง ศรนิล อดีตอธิการบดี มจพ.
ผลงาน 2
ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลเข็มครุฑทองคำของคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) ประจำปี พ.ศ. 2542 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ผลงาน 3
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับ มหาวิทยาลัย ประจำปี 2554 ให้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
ประวัติการทำงาน (Work History)
2525
เริ่มรับราชการในตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 2 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
2556
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
2560
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา