ผศ.ดร.วศิน วิเศษศักดิ์ดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต
2545
ปริญญาโท
: ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
ปริญญาเอก
: Doctor of Philosophy (Vernacular Architecture)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2561
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6818
Email: Wasin.w@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
Wisetsakdee Wasin. (2017). “Review of the subculture theory for a study of urban vernacular architecture: Waste picker community case study”. The 3rd Vernacular Architecture and Cultural Built Environments Forum (VernAC-BEF) 2017, Kasetsart University, Thailand.
ผลงาน 2
Wisetsakdee Wasin. (2019). “อัตลักษณ์ที่อยู่อาศัยกลุ่มวัฒนธรรมย่อยคนคุ้ยขยะและรับซื้อของเก่า”. การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” และการประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษา ภาคีเครือข่าย ประจำปี 2562. หน้า 249-266.
ผลงาน 3
วศิน วิเศษศักดิ์ดี. (2562). “อัตลักษณ์พื้นที่ทางเศรษฐกิจของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยคนคุ้ยขยะ (IDENTITY OF SUBCULTURE OF WASTE PICKERS ECONOMIC SPACE.)”. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University Humanities, Social Sciences and arts, Volume 12Number 5September –October2019. กรุงเทพฯ. หน้า 865-881.
ผลงาน 4
วศิน วิเศษศักดิ์ดี. (2562). ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมย่อยกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเมือง:กรณีศึกษา อัตลักษณ์ที่อยู่อาศัยกลุ่มวัฒนธรรมย่อยคนคุ้ยขยะและรับซื้อของเก่า (Relationship of subculture and urban vernacular architecture: case study of the dwelling identity of waste pickers and reusable waste carrier subculture) ”. วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่. หน้า 37-65.
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ผลงาน 1
- มัณฑนากรและที่ปรึกษางานออกแบบคณะสิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - มัณฑนากรและที่ปรึกษางานออกแบบโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี คลองหลวง ปทุมธานี - วิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชาสัมมนาปริญญานิพนธ์ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - วิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชามานุษยวิทยาว่าด้วยเมือง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นักออกแบบและที่ปรึกษา ในรายการ “เมืองใจดี” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส - วิทยากรร่วมในโครงการ องค์การนักศึกษา มจพ. ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อพยพ โรงเรียนหอวังนนทบุรี
ประวัติการทำงาน (Work History)
ปัจจุบัน
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2548-2550
Design project leader of Michelin Thailand (บริษัท สยามมิชลิน จำกัด)
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา