ผศ.ดร.สุพัตรา ซ้วนลิ่ม
ประธานหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน , หน้าสาขาวิชาออกแบบภายใน
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: 2550 ศ.บ. (ออกแบบภายใน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท
: 2554 สถ.น. (สถาปัตยกรรมภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาเอก
: 2558 ปร.ด (บริหารศิลปะและวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยบูรพา
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6818
Email: supattra.s@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงาน 1
สุพัตรา ซ้วนลิ่ม. (2559) “แนวทางการออกแบบตลาด วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี” การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559.
ผลงาน 2
สุพัตรา ซ้วนลิ่ม. (2559) สุรสิทธิ์ แสงสุริยะและฐปนพงศ์ นิวัตรอมรรักษ์. “แนวคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ์องค์กร กรณีศึกษาศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 9 11-13 พฤษภาคม 2559, 2559
ผลงาน 3
สุพัตรา ซ้วนลิ่ม. (2559) “ทางวิชาการระดับชาติกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 2559” ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559.
ผลงาน 4
สุพัตรา ซ้วนลิ่ม และสุรสิทธิ์ แสงสุริยะ. (2559) “การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น” วารสารทางการศึกษาพัฒนาเทคนิคศึกษา. หน้า 9-15. ปีที่ 27 ฉบับที่ 92 ตุลาคม – ธันวาคม 2557. กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ผลงาน 5
Suanlim, S. December. (2016) PSU International Art Workshop 2016, (P.82).
ผลงาน 6
Suanlim, S. (2015) “Requirement for Facilities in the Nonthaburi Museum, Old City Hall Nonthaburi of Elderly and Handicapped” .The 4th International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture Eco Buildings Innovation and Indoor Air Quality Bangkok, 30-31 March.
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา