อาจารย์ วิษุวัต มาลัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
การศึกษา (Education)
ปริญญาตรี
: สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท
: สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สถ.ม.) สาขาสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาเอก
: ไม่ระบุ
Tel: 02-555-2000 ต่อ 6817
Email: visuwat.m@archd.kmutnb.ac.th
ผลงานวิชาการ (Academic Portfolio)
ผลงานด้านการออกแบบ (Design Portfolio)
ผลงานด้านอื่น ๆ (Other Portforlio)
ประวัติการทำงาน (Work History)
2561 – ปัจจุบัน :
อาจารย์พิเศษหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2555 – ปัจจุบัน :
สถาปนิก Architect / Interior Designer - Vector Studio สถาปนิก Architect / Interior Designer - Amornchai Curtain&Decor Co.,Ltd
รางวัลที่ได้รับ (Awards)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา